VOP

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti AVASTO s.r.o,

 

A/ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

 1.      Predmet úpravy VOP:

-       predaj tovaru.

 

 1.      Pojmy pre účely týchto VOP:

 

 •   právnická osoba

-       právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Právnickými osobami sú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy, iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon (teda právnickými osobami nie sú len tie, ktoré sa zapisujú do obchodného registra).

 •   podnikateľ

-       osoba zapísaná v obchodnom registri,

-       osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-       osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

-       osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

 •   spotrebiteľ

-       spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na diaľku nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 •   predávajúci

-       je spoločnosť AVASTO s.r.o, so sídlom Pavčina Lehota 84, 031 01, IČO: 51 006 944, DIČ: 2120561025, IČ DPH: SK2120561025 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 121473/B

 •   kupujúci

-       kto si zakúpi tovar v súlade s týmito VOP (podnikateľ, právnická osoba, spotrebiteľ).

 

 1.      Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje IČO a DIČ, resp. len DIČ (určité slobodné povolania), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov a právnické osoby. Predávajúci ho nepovažuje za spotrebiteľa.

 

B/ PREDAJ TOVARU

Úvodné ustanovenia

 1.      Tieto VOP upravujú práva a povinnosti kupujúcich a stanovuje podmienky, za ktorých predávajúci predáva tovar.
 2.      Predávajúci ponúka a predáva tovar prostredníctvom internetovej stránky: www.izoluj.to
 3.      Zoznam tovaru- všetok tovar s vyobrazením a popisom je zverejnený na internetovej www.izoluj.to
 4.      Tovar je predávaný na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP okrem prípadov bezplatného poskytnutia tovaru.
 5.      Registrácia- prihlásenie do zákazníckeho účtu je dobrovoľné. Predávajúci takto zvyšuje pre svojich zákazníkov užívateľský komfort a spája s týmto prihlásením sa do účtu aj ďalšie výhody (napr. zľavy, informácie o novinkách).

 

Uzatváranie kúpnej zmluvy, storno

 

 1.      Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho: www.izoluj.to
 2.      (ďalej len „objednávka“).
 3.      Záväzné akceptovanie bude vykonané predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky- potvrdenie objednávky (ako vybavenej).
 4.      Potvrdenie objednávky poskytovateľom podľa bodu 2. bude doručené na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v objednávke kupujúceho. Na túto e-mailovú adresu mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 5.      V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred záväznou akceptáciou objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným záväzným akceptovaním objednávky (potvrdením objednávky) zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.
 6.      Záväzné akceptovanie objednávky (potvrdenie objednávky predávajúcim podľa bodu 2. a 3.) obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorých predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
 7.      Uzatvorením zmluvy medzi  predávajúcim a kupujúcim sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
 8.      Vždy pred uzavretím zmluvy sú VOP k dispozícii kupujúcemu. Kupujúci pred uzavretím zmluvy potvrdzuje, že sa s VOP riadne oboznámil.
 9.      Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie (storno) objednávky alebo jej časti pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch:

-       dôvod vypredania, alebo nedostupnosti tovaru,

-       dôvod, že sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena,

-       dôvod neschopnosti zabezpečiť doručenie tovaru užívateľovi (kupujúcemu) v lehote určenej v týchto VOP.

O stornovaní objednávky je kupujúci preukázateľne informovaný emailom. V prípade predčasnej úhrady za tovar, alebo len jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 kalendárnych dní od takejto úhrady, a to na ním uvedený účet, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. K uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde. 

 

Cena

 

 1.      Cena je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka predávajúceho zverejneného na internetovej stránke poskytovateľa: www.izoluj.to

 1.      Predávajúci je oprávnený cenník meniť. Avšak pre kupujúceho platí cena, ktorá platila v čase, kedy kupujúci odoslal predávajúcemu svoju objednávku.
 2.      Cenník netvorí samostatný dokument, aktuálne ceny sú zverejnené na uvedenej internetovej stránke pri konkrétnom predávanom tovare.
 3.      Všetok aktuálne predávaný tovar je zverejnený na uvedenej internetovej stránke aj s informáciou či je momentálne na sklade.
 4.      Informácie o tovare uvádzané v ponuke katalógového listu internetového obchodu sú čerpané z verejne dostupných zdrojov a oficiálnych stránok konkrétnych výrobcov tovaru.

 

Platba za tovar

 

 1.      Všeobecne k platbe:
 2.      kupujúci vyplní na internetovej stránke www.izoluj.to

-        a odošle objednávku (elektronická forma- automatizovaný proces),

 1.      kupujúci môže zaplatiť prostredníctvom platobných systémov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke www.izoluj.to

-       alebo priamym vkladom na účet predávajúceho, resp. bankovým prevodom,

-       za zaplatenie sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

 1.      Použitie platobného systému:

-       ak kupujúci zaplatí prostredníctvom platobných systémov predávajúceho, následne obdrží na e-mail, ktorý uviedol kupujúci v objednávke, potvrdenie o vybavení objednávky a faktúru.

 1.      Použitie priameho vkladu na účet alebo bankového prevodu:

-       ak kupujúci chce zaplatiť priamym vkladom na účet alebo bankovým prevodom, bude mu na e-mail, ktorý uviedol kupujúci v objednávke, doručené najprv potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje okrem iného dátum splatnosti,

-        po zaplatení obdrží na e-mail, ktorý uviedol kupujúci v objednávke, potvrdenie o vybavení objednávky a faktúru,

-       kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť sumu uvedenú v potvrdení o prijatí objednávky, teda k dátumu splatnosti, v opačnom prípade sa objednávka ruší.

Dodacie podmienky, spôsoby dodania tovaru, vlastníctvo tovaru

 1.      Ak sa neuviedlo inak a tovar je na sklade, termín dodania tovaru je od 4 do 10 pracovných dní, v závislosti od zvolenej platby a spôsobu dopravy. Ak tovar nie je skladom, dodacia lehota je od 7 do 21 pracovných dní. Presný termín dodania a dostupnosť si môže kupujúci overiť emailom na adrese : info@izoluj.to
 2.      Kupujúci zodpovedá za správnosť uvedených údajov potrebných na doručenie zakúpeného tovaru.
 3.      Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať tovar doručený ako aj osobne prevzatý, a to pred podpisom preberacích dokumentov. Pri zistení poškodenia tovaru pri jeho kontrole sa kupujúci zaväzuje okamžite informovať predávajúceho, a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru. Ak kupujúci zistí povrchové poškodenia balenia tovaru zapíše to aj do preberacích dokumentov kuriérskej spoločnosti. 
 4.      Spôsoby dodania tovaru sú

-       Slovenská pošta  

-       kuriérska spoločnosť

Aktuálne spôsoby doručenia tovaru sú uvádzané na internetovej stránke www.izoluj.to

.

 1.      Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom poskytovateľa predávajúceho, nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
 2.      Predávajúci je povinný v súlade s týmito VOP zabezpečiť doručenie tovaru kupujúcemu.

 

Neprevzaté zásielky s tovarom

 

 1.      Expedovanú zásielku s tovarom je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu nevznikla škoda. Neprevzatím zásielky vzniká predávajúcemu škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách.
 2.      Za neprevzatú zásielku tovaru bude evidovaná v účtovníctve predávajúceho pohľadávka vo výške skutočnej škody.

Vrátené zásielky s tovarom

 1.      Kupujúci vždy zodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých poskytnutých údajov vrátane tých, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie zásielky.
 2.      Ak dôjde v dôsledku nesprávnych a neaktuálnych údajov k nedoručeniu a/alebo vráteniu zásielky, predávajúcemu vzniká škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch a ďalších súvisiacich službách.
 3.      Predávajúci si uplatní takúto škodu u kupujúceho. Voči kupujúcemu bude evidovaná v účtovníctve predávajúceho pohľadávka vo výške skutočnej škody.

Odstúpenie od zmluvy- kupujúci v postavení spotrebiteľa

 

 1.      Kupujúci v postavení spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v uvedenej zákonnej lehote doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu: info@izoluj.to (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“). Odstúpenie je potrebné preukázateľne odoslať najneskôr v deň uplynutia uvedenej zákonnej lehoty. V opačnom prípade sa naň neprihliada. Formulár na odstúpenie tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.
 2.      Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu:  info@izoluj.to (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“).

 1.      Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim- spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1.      V nadväznosti na bod 1. a 2. po odstúpení od zmluvy je:

-       predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu- spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v konkrétnom prípade, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k nemu (to sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predajca ponúka), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov,

-       kupujúci ako spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

-       predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

-       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

-       predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-       predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Odstúpenie od zmluvy- podnikateľ, právnická osoba

 1.      Podnikateľ a právnická osoba nemôže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.).

Záruka tovaru

 1.      Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2.      Reklamačný poriadok je dostupný na internetovej stránke www.izoluj.to
 3.      Ako záručný list slúži nákupný doklad- faktúra (alebo záručný list, ak je dodaný).

Ďalšie práva a povinnosti

 1.      Kupujúci ako užívateľ je povinný pri využívaní internetovej stránky vrátane bezplatnej on-line služby vedenia zákazníckeho účtu dodržiavať rovnaké morálne, etické a právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
 2.      Kupujúci sa zaväzuje uviesť pri objednávaní správne a aktuálne údaje a v prípade chyby okamžite na to upozorniť poskytovateľa na e-mail: info@izoluj.to. V prípade porušenia tejto povinnosti kupujúci zodpovedá za prípadnú škodu tým spôsobenú.
 3.      Kupujúci ako užívateľ je povinný pri registrácii- prihlásenia do zákazníckeho účtu uvádzať pravdivé, správne a aktuálne údaje a aktívne reagovať na zmeny svojich údajov (spravovať svoj účet- aktualizovať údaje).
 4.      Kupujúci ako užívateľ je v súvislosti s registráciou- prihlásením do účtu povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením, zneužitím alebo akýmkoľvek neoprávneným použitím. Je zakázané poskytovať prihlasovacie údaje tretej strane. V prípade porušenia tejto povinnosti nesie plnú zodpovednosť za toto konanie užívateľ (kupujúci), resp. zodpovedá za prípadnú škodu tým spôsobenú.
 5.      Predávajúci má výhradné právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú kupujúcemu (užívateľovi) oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovej stránke www.izoluj.to
 6. a v prípade potreby aj prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v zákazníckom účte.
 7.      Poskytovateľ (predávajúci) má právo aj bez predchádzajúceho oznámenia, resp. súhlasu, užívateľa (kupujúceho) obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line služby vedenia zákazníckeho účtu z dôvodov údržby, opravy alebo z iných technických dôvodov, ktoré bránia poskytovať ju, a to na nevyhnutne potrebnú dobu.
 8.      Poskytovateľ (predávajúci) je oprávnený sprístupňovať na internetovej stránke www.izoluj.to
 9.  reklamu, a to aj reklamu kontextovo cielenú. 

Obmedzenie zodpovednosti za fungovanie internetovej stránky

 1.      Obmedzenie zodpovednosti- poskytovateľ (predávajúci) vyhlasuje a užívateľ (kupujúci) berie na vedomie, že: 

-       poskytovateľ (predávajúci) neposkytuje žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetovej stránky: www.izoluj.to

-       poskytovateľ (predávajúci) nezodpovedá za rýchlosť užívateľom (kupujúcim) používaného internetového pripojenia,

-       prepojenia na internetovej stránke poskytovateľa (predávajúceho) www.izoluj.to

 slúžia predovšetkým na zvýšenie užívateľského pohodlia. Poskytovateľ (predávajúci) rozhodne nezodpovedá za internetové prostredie tretích strán (sociálne siete- facebook, youtube, vimeo...).

 1.      Obmedzenie zodpovednosti- poskytovateľ (predávajúci) vyhlasuje a užívateľ (kupujúci) berie na vedomie, že pre bezchybné využívanie bezplatnej on-line služby vedenia zákazníckeho účtu, musí kupujúci/zákazník splniť minimálne požiadavky na technické vybavenie:

-       PC stanica, notebook alebo mobilné zariadenie (mobilný telefón, tablet) s prístupom na internet,

-       aktualizovaný internetový prehliadač a povolené funkcie: javascript, cookies, 

-       email.

 1.      Poskytovateľ (predávajúci) zodpovedá za splnenie povinnosti obnoviť prístup k internetovej stránke www.izoluj.to
 2.  v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia jej fungovania z dôvodov na strane poskytovateľa (údržba, oprava, iné technické dôvody znemožňujúce fungovanie internetovej stránky). Túto povinnosť poskytovateľ (predávajúci) nemá v prípade ukončenia svojej činnosti.

Písomné zmluvy

 1.      Ak bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, majú individuálne dojednania v takejto zmluve prednosť pred týmito VOP.

Ochrana osobných údajov

 1.      Osobné údaje fyzických osôb (t.j. kupujúcich ako dotknutých osôb pre účely ochrany osobných údajov) sú spracúvané predávajúcim ako prevádzkovateľom pre účely ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2.      Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich v informačnom systéme osobných údajov vedenom predávajúcim pod názvom: „IS systém objednávok“. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúcich je konkrétny predzmluvný a zmluvný vzťah. V objednávke sú len bežné osobné údaje. Kupujúci ako dotknutá osoba je povinný osobné údaje v objednávke uvádzať správne a pravdivo, a ak príde sám kupujúci na chybu v poskytnutých osobných údajoch, je povinný bez zbytočného odkladu žiadať predávajúceho o ich opravu na mailovú adresu poskytovateľa: info@izoluj.to, najmä kvôli tomu, aby sa nevystavovali chybné účtovné doklady, resp. aby sa zjednala náprava. Pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje (aktívnym zakliknutím), že sa oboznámil s „Povinným informovaním dotknutej osoby“.
 3.      V nadväznosti na bod 2. je potrebné uviesť, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich aj v informačnom systéme osobných údajov vedenom predávajúcim pod názvom: „IS účtovníctvo“, a to na právnom základe, ktorým sú osobitné predpisy v oblasti účtovníctva a daní. Tiež v informačnom systéme osobných údajov vedenom predávajúcim pod názvom: „IS reklamácie“ na právnom základe, ktorým je existujúci zmluvný vzťah.
 4.      Ďalej poskytovateľ (predávajúci) spracúva osobné údaje užívateľov (kupujúcich) v informačnom systéme osobných údajov vedenom pod názvom: „IS registrácia- prihlásenie do účtu“, a to na právnom základe, ktorým je súhlas. Spracúvajú sa len bežné osobné údaje. Pred registráciou- prihlásením do účtu konkrétny užívateľ (kupujúci) potvrdzuje (aktívnym zakliknutím), že sa oboznámil s „Povinným informovaním dotknutej osoby“.
 5.      Kupujúci má na internetovej stránke: www.izoluj.to
 6.  vždy k dispozícii detailne vypracovaný dokument POVINNÉ INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB, a to v záložke „Osobné údaje“.

Záverečné ustanovenia

 1.      Aktuálne VOP sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa (predávajúceho): www.izoluj.to
 2.  tlačová verzia je uschovávaná v sídle poskytovateľa.
 3.      Zverejnené VOP stratia účinnosť dňom účinnosti nových VOP.         
 4.      Právne vzťahy neupravené VOP sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (podľa § 52 na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva).
 5.      Ak nedôjde k inému vyriešeniu sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, platí, že spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 6.      Alternatívne riešenie sporov

-       Tento bod sa týka kupujúcich v postavení spotrebiteľov.

-       Kupujúci (spotrebiteľ) môže svoj spor s predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

-       Pod pojmom „alternatívne riešenie sporu“ treba rozumieť postup subjektu alternatívneho riešenia sporov s cieľom dosiahnuť zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Subjektom (orgánom) alternatívneho riešenia sporov je podľa platných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ (spotrebiteľ) obrátiť.

-       Informácie o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov sú dostupné na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

-       Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov– https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

-       K návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bližšie ustanovuje čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.1.2020

 

Príloha č. 1- Poučenie a Formulár na odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1.      Kupujúci v postavení spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v uvedenej zákonnej lehote doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu: info@izoluj.to (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“). Odstúpenie je potrebné preukázateľne odoslať najneskôr v deň uplynutia uvedenej zákonnej lehoty. V opačnom prípade sa naň neprihliada. Formulár na odstúpenie tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.
 2.      Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu: info@izoluj.to (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“).
 3.      Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim- spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1.      V nadväznosti na bod 1. a 2. po odstúpení od zmluvy je:

-       predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu- spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v konkrétnom prípade, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k nemu (to sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predajca ponúka), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov,

-       kupujúci ako spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

-       predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

-       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

-       predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-       predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

  

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Poskytovateľ: AVASTO s.r.o, Pavčina Lehota 84,  Liptovský Mikuláš 031 01, IČO:51006944, DIČ: 2120561025 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 121473/B, e-mail info@izoluj.to

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na kúpu tovaru:

....................................................................................................................................

 

Dátumobjednania/dátum prijatia* ........................................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………………………..

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

....................................................................................................................................

 

Dátum ...........................................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.