Reklamačný poriadok

Predávajúci:

AVASTO s.r.o., so sídlom PAVČINA LEHOTA 84, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 51006944, IČ DPH: SK2120561025  DIČ: 2120561025 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 121473/B , info@izoluj.to 

Právna úprava:

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. 1.Predávajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti predáva tovar prostredníctvom internetovej stránky www.izoluj.to , tak ako je uvedené v aktuálnych VOP zverejnených na tejto stránke.
 2. 2.Tento reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bol uzavretý zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom. 
 3. 3.Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. 4.Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zmluvné vzťahy s kupujúcim, ktorý v rámci zmluvného vzťahu s predávajúcim nemá postavenie spotrebiteľa. 
 5. 5.Reklamačný poriadok upravuje práva, povinnosti a postup predávajúceho a spotrebiteľa v rámci reklamačného konania (konanie, ktoré predávajúci vedie na základe reklamácie zo strany spotrebiteľa v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady).
 6. 6.Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa ako kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru. 
 7. 7.Reklamáciou nie je:
 • -poskytnutie zákazníckej podpory (žiadosť o pomoc, radu alebo informáciu v súvislosti s konkrétnym zmluvným vzťahom),
 • -ohlásenie zmeny údajov o spotrebiteľovi.
 1. 1.Namiesto záručného listu postačí vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení (faktúru) obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list, a to: obchodné meno, IČO a sídlo poskytovateľa. 
 2. 2.Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Čl. II Kto môže podať reklamáciu

 1. 1.Reklamáciu je oprávnený podať každý spotrebiteľ, ktorý s poskytovateľom uzatvoril kúpnu zmluvu.

ČL. III Za čo zodpovedá predávajúci

 1. 1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim
 2. 2.Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. 
 3. 3.Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 
 4. 4.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Čl. IV. Do kedy trvá záruka

 1. 1.Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci však môže ustanoviť aj dlhšiu záručnú lehotu (čl. I bod. 9).
 2. 2.Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. 
 3. 3.Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, ktorá však nesmie byť menej ako 12 mesiacov.
 4. 4.Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.
 5. 5.Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. V praxi je tiež bežné, že záručná doba presahujúca 24 mesiacov, sa môže týkať aj len niektorej súčiastky veci.

Čl. V Konanie kupujúceho pri zistení vady

 1. 1.Kupujúci by nemal používať vec, na ktorej zistil vadu. 
 2. 2.Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich predávajúcemu vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne (predávajúci reklamáciu odmietne). 
 3. 3.Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  
 4. 4.Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Čl. VI Práva kupujúceho pri konkrétnych vadách tovaru 

 1. 1.Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. 2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
 3. 3.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
 4. 4.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 
 5. 5.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Čl. VII Uplatnenie reklamácie

 1. 1.Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe (faktúra). Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho alebo pri určitých tovaroch (čl. I bod 9).
 2. 2.Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese sídla: Pavčina Lehota 84, Liptovský Mikuláš, 031 01 alebo na e-mailovej adrese: info@izoluj.to, resp. prostredníctvom formulára na internetovej stránke www.izoluj.to
 3. 3.Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.
 4. 4.Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka (čl. IV).

Čl. VIII Vybavenie reklamácie

 1. 1.Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:
 • -odovzdaním opraveného výrobku, 
 • -výmenou výrobku, 
 • -vrátením kúpnej ceny výrobku, 
 • -vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, 
 • -písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 1. 1.Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 2. 2.Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 3. 3.Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 4. 4.Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 
 5. 5.Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. 6.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Čl. IX Vylúčenie záruky

 1. 1.Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
 • -mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí tovaru,
 • -používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
 • -používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený,
 • -pri preprave tovaru po prevzatí kupujúcim,
 • -vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • -úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv, 
 • -opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.
 1. 1.Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.
 2. 2.Ak nejde o vadný výrobok, predávajúci neručí za prípadné škody na zdraví alebo majetku, spôsobené použitím výrobku v rozpore s návodom na použitie. 

Čl. X Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu- vrátenie tovaru

 1. 1.Kupujúci v postavení spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v uvedenej zákonnej lehote doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu:  info@izoluj.to (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“). Odstúpenie je potrebné preukázateľne odoslať najneskôr v deň uplynutia uvedenej zákonnej lehoty. V opačnom prípade sa naň neprihliada. Formulár na odstúpenie tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.
 2. 2.Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu:  info@izoluj.to (predmet mailu: „Odstúpenie od zmluvy“).
 3. 3.Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim- spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 
 • -tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
 • -dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 
 • -tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 
 1. 1.V nadväznosti na bod 1. a 2. po odstúpení od zmluvy je:
 • -predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu- spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v konkrétnom prípade, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k nemu (to sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predajca ponúka), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov (predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu),
 • -kupujúci ako spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 1. 1.Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 • -predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
 • -predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
 • -predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • -predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
 • -predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
 • -predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 
 • -predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 1. 1.Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. 
 2. 2.Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Čl. XI Nespokojnosť s vybavením reklamácie

 1. 1.V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. 
 2. 2.Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, resp. právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ministerstva), ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa jej odoslania. 
 3. 3.Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

 

Čl. XII Odmietnutie reklamácie

 1. 1.Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu v prípade ak:
 • -bola reklamácia podaná osobou, ktorá na jej podanie nie je oprávnená,
 • -reklamácia nebola podaná v lehote,
 • -reklamácia je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
 • -vo veci, ktorá je predmetom reklamácie už bolo právoplatne rozhodnuté súdom alebo iným príslušným orgánom, prípadne bolo vo veci začaté konanie pred súdom alebo iným orgánom.
 1. 1.O odmietnutí reklamácie poskytovateľ bezodkladne informuje spotrebiteľa vhodným spôsobom, prípadne spôsobom, na ktorom sa poskytovateľ a spotrebiteľ dohodli.

 

Čl. XIII Záverečné ustanovenia

 1. 1.Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa www.izoluj.to.  Záležitosti neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia prednostne VOP poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z. z.
 2. 2.Poskytovateľ je oprávnený zmeniť tento reklamačný poriadok, pričom zmenu reklamačného poriadku zverejní na svojej internetovej stránke. 
 3. 3.Reklamačné konanie sa vždy riadi právnymi predpismi a aktuálnym znením reklamačného poriadku.
 4. 4.Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2020